Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Đề cương bài giảng 1


Như vậy, chúng ta chuẩn bị bước vào lớp tập huấn về Nghiên cứu khoa học. Xin gửi đến các bạn đề cương chuyên đề 1 bao gồm hai nội dung: Phương pháp nghiên cứu khoa học và Nghiên cứu định tính

ĐỀ CƯƠNG
Tên chuyên đề:
Phương pháp nghiên cứu khoa học – Nghiên cứu định tính

Thời lượng: 
20 giờ (4 buổi)

Giáo viên hướng dẫn: 
Phạm Thị Ngọc Bích
(pngocbich@gmail.com)

Mục đích môn học
Sau khi học chuyên đề này sinh viên có thể nắm được các bước trong qui trình thực hiện một dự án nghiên cứu, được trang bị các kỹ năng để phát triển một dự án cũng như xây dựng được một đề cương nghiên cứu khả thi. Đồng thời sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng trong nghiên cứu định lượng.

Nội dung môn học

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Nghiên cứu khoa học là gì (A scientific research)?
2. Qui trình nghiên cứu (Research process)
3. Các kỹ năng cơ bản cần có của một nhà nghiên cứu
    a. Khả năng phát triển ý tưởng cho dự án nghiên cứu
    b. Khả năng tìm kiếm, đánh giá và sử dụng tài liệu tham khảo thích hợp
    c. Khả năng phát triển dự án nghiên cứu một cách đồng bộ
    d. Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu
    e. Khả năng viết báo cáo và truyền đạt ý tưởng rõ ràng, đơn giản nhưng đủ ý
4. Đạo đức trong nghiên cứu khoa học (Research ethics)

Chương 2: XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
1. Phát triển ý tưởng cho dự án nghiên cứu (Generating ideas for research projects)
2. Cụ thể hóa, trau chuốt ý tưởng nghiên cứu (Refining research ideas)
3. Giới hạn phạm vi của dự án nghiên cứu (Limiting the scope of a research project)
4. Xây dựng cơ sở lý luận (Theoretical framework) cho đề tài nghiên cứu và đánh giá về các tài liệu tham khảo (Literature review)
5. Xác định phương pháp luận (research methodology) cho đề tài và phác họa các phương pháp nghiên cứu (research methods) dự định
6. Xây dựng đề cương nghiên cứu

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (RESEARCH METHODOLOGY AND METHODS)
1. Phương pháp luận trong nghiên cứu (Reseach methodology)
a. Nghiên cứu định lượng (Quantitative research)
b. Nghiên cứu định tính (Qualitative research)
2. Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn phương pháp luận cho dự án nghiên cứu
3. Các phương pháp nghiên cứu (Research methods), tổng thể nghiên cứu và chọn mẫu cho dự án nghiên cứu (population and sampling)

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
1. Phương pháp thu thập số liệu trong nghiên cứu định tính (Data collection methods)
a. Phỏng vấn (Interviews and focus group)
b. Quan sát (Observation)
c. Thu thập tài liệu sẵn có (Documentation)
2. Phương pháp phân tích số liệu trong nghiên cứu định tính (Data analysis methods)

Tài liệu tham khảo
1. Quinlan, C. (2011). Business research methods. Andover, Hampshire, U.K., South-Western Cengage Learning.
2. Creswell, J. W. (2009). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, Calif., Sage Publications.

3. Veal, A. J. (2005). Business research methods : a managerial approach. South Melbourne, Vic., Pearson Addison Wesley.


1 nhận xét:

  1. De cuong tren danh cho lop hoc Nghien cuu khoa hoc 2 ngay 23 va 30/10/2011.

    Trả lờiXóa